Menu Zamknij

Legionella – jak postępować? Jak i skąd pobrać próbki?

Legionella jest bakterią, która może być niebezpieczna dla ludzi. W przypadku podejrzenia zakażenia legionellą, ważne jest natychmiastowe zgłoszenie sprawy lekarzowi i przeprowadzenie odpowiednich badań.

Aby pobrać próbki wody, które będą badane pod kątem obecności legionelli, należy postępować zgodnie z wytycznymi wyznaczonymi przez odpowiednie służby sanitarne. W przypadku pobierania próbek wody z instalacji wodnej w budynku, należy wykonać je w sposób umożliwiający pobranie reprezentatywnych próbek z całej instalacji.

Próbki powinny być pobierane i przetrzymywane w odpowiednich pojemnikach, zgodnie z wytycznymi dotyczącymi transportu i przechowywania próbek, aby zapewnić ich właściwą jakość i rzetelność wyników badań. Po pobraniu próbek należy niezwłocznie dostarczyć je do laboratorium, gdzie będą one poddane odpowiednim testom i badaniom.

W przypadku stwierdzenia obecności legionelli, należy podjąć natychmiastowe działania w celu usunięcia zagrożenia, w tym wymiana wody w instalacji, zastosowanie odpowiednich środków dezynfekcyjnych i regularne monitorowanie jakości wody. W razie potrzeby należy również zastosować leczenie farmakologiczne u osób zakażonych.

Dopuszczalna zawartość mikroorganizmów według Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. Nr 61, poz.417) w budynkach zamieszkania zbiorowego wynosi 100 jednostek, które tworzą kolonie w 100 ml wody, natomiast w przypadku szpitali i zakładach opieki zdrowotnej zamkniętej bakterie Legionelli mogą znajdować się maksymalnie w ilości 100 jednostek na 1000 ml wody. Aby zachować czystość i uchronić się przez infekcją i innymi konsekwencjami należy regularnie kontrolować jakość wody oraz stan czystości pod względem mikrobiologicznym instalacji i innych urządzeń wodnych.

Aby poprawnie pobrać próbki do badań, powinny one pochodzić z konkretnych punktów sieci, należą do nich:

  • punkt zlokalizowany na odcinku zasilającym instalację,
  • punkt znajdujący się w najdalszym odcinku instalacji wody ciepłej,
  • punkt znajdujący się na powrocie wody cyrkulacyjnej, w celu ułatwienia analizy stanu sieci ciepłej wody.

Jeśli badanie potrzebne jest dla potrzeb Sanepidu lub konkretnej Instytucji próbkę pobiera akredytowany próbobiorca, natomiast w przypadku potrzeb indywidualnych próbkę można pobrać samodzielnie z pomocą naszej instrukcji.